ปฏิทิน ADMISSIONS

 

ปฏิทินการคัดเลือกฯ (Admissions กลาง)ประจำปีการศึกษา 2557

 

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

สถานที่

จำหน่ายหนังสือระเบียบการคัดเลือกฯ

12-22 มิ.ย. 2557

ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ภูมิภาค

รับสมัคร

15-22 มิ.ย. 2557

ทาง Website: www.cuas.or.th

ชำระเงินค่าสมัคร

15-24 มิ.ย. 2557

ชำระผ่านธนาคาร หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

15-24 มิ.ย. 2557

ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-5155-6

ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯ
และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง
27-28 มิ.ย. 2557
ทาง Website: www.cuas.or.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

1 ก.ค. 2557

ทาง Website: www.cuas.or.th

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

7-9 ก.ค. 2557

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

15 ก.ค. 2557

ทาง Website: www.cuas.or.th

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง