ปฏิทิน ADMISSIONS

 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions)

ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

สถานที่

รับสมัคร Admissions ประจำปีการศึกษา 2558

10-17 พ.ค. 2558

ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th/www.aupt.or.th

ชำระเงินค่าสมัคร

10-19 พ.ค. 2558

ชำระผ่านธนาคาร, ที่ทำการไปรษณีย์ไทย หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

11-22 พ.ค. 2558

ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-5155-6 หรือยื่นแบบออนไลน์

ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯ
และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง
25-26 พ.ค. 2558
ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th/www.aupt.or.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

5 มิ.ย.2558

ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th/www.aupt.or.th

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

15-17 มิ.ย.2558

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

1 ก.ค. 2558

ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th/www.aupt.or.th

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง