สถิติคะแนน สูง-ต่ำ Admissions

Admissions 2552 (html) Admissions 2552 (pdf) 
Admissions 2551 (html) Admissions 2551 (pdf) 
 

สถิติจำนวนผู้สมัครแยกตามคณะ

Admissions 2552 
Admissions 2551 
 

สรุปข้อมูลการคัดเลือกฯ (Admissions) ปีการศึกษา 2552

ข้อมูลโดยสรุป
ตารางแสดงคะแนนสูงสุด - ต่ำสุด
ตารางแสดงจำนวนผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกฯ จำนวนตามจังหวัดและรหัสโรงเรียน
ตารางแสดงจำนวนผู้สมัครสอบวิชาเฉพาะ (ตุลาคม 2551)