ข้อมูลเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house)

 

ประกาศ กำหนดการและขั้นตอนดำเนินการคัดเลือกฯ ผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2558

เรื่อง ถาม - ตอบ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์

แผนผังการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ผลการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2557

คู่มือยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ 2557

ข่าวเกี่ยวกับข้อมูลการคัดเลือกฯ (Admissions)

ทปอ.มีมติให้สิทธ์นักเรียน ม.6 ที่มีคะแนนโอเน็ต 5 กลุ่มสาระสมัครAdmissionsได้
(สอบ O-NET ปี 2549/2550)
สรุปมติ ทปอ. เกี่ยวกับ Admissions 53-54

สถิติจำนวนผู้สมัครแยกตามคณะ(Admissions)

Admissions 2557
Admissions 2555 Admissions 2556
Admissions 2554  Admissions 2553 
Admissions 2552  Admissions 2551 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง(A-NET)
เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปี 2549

ผลการสอบวิชาเฉพาะฯ
เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปี 2549