การรับบุคคลเข้าศึกษา

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายนามผู้ร่วมประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอดุมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557

ตรวจสอบข้อมูลการสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557

ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารแก้ไขข้อมูล Admissions แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2557

ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณคะแนน ประจำปีการศึกษา 2557
หรือ ดาวน์โหลดสำรอง link 1, link 2, link 3

ดาวน์โหลดระเบียบการฯ ประจำปีการศึกษา 2557
หรือ ดาวน์โหลดสำรอง link 1, link 2, link 3

 

ข่าวประกาศจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม การคัดเลือกฯ (Admissions)

ข่าวเกี่ยวกับข้อมูลการคัดเลือกฯ (Admissions)

ทปอ.มีมติให้สิทธ์นักเรียน ม.6 ที่มีคะแนนโอเน็ต 5 กลุ่มสาระสมัครAdmissionsได้
(สอบ O-NET ปี 2549/2550)
สรุปมติ ทปอ. เกี่ยวกับ Admissions 53-54

สถิติจำนวนผู้สมัครแยกตามคณะ(Admissions)

Admissions 2555 Admissions 2556
Admissions 2554  Admissions 2553 
Admissions 2552  Admissions 2551 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง(A-NET)
เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปี 2549

ผลการสอบวิชาเฉพาะฯ
เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปี 2549