ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions)

ประจำปีการศึกษา 2556


 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. มหาวิทยาลัยทักษิณ

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10. มหาวิทยาลัยนครพนม

11. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

12. มหาวิทยาลัยนเรศวร

13. มหาวิทยาลัยบูรพา

14. มหาวิทยาลัยพะเยา

15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16. มหาวิทยาลัยมหิดล

17. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

18. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

19. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

20. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

21. มหาวิทยาลัยศิลปากร

22. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

23. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

24. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


© 2002-2012 AUPT. All rights Reserved